Regulamin konkursu Wiosna 2019

Regulamin konkursu “Wiosna 2019” – Lano Meble

21 marca 2019 r.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Wiosna 2019” (dalej jako: „Konkurs”) jest Lano Meble Cezary Siwik z siedzibą w Tyblach 43C,98-420 Sokolniki, REGON: 100363308, NIP: 619-001-35-51 (dalej jako: „Organizator”). Facebook nie jest organizatorem konkursu.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, tj.  www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304 (dalej jako: „Facebook”).
 4. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników Konkursu oraz Zwycięzcy. 
 5. Konkurs trwa w dniach od 21 marca 2019 r. (godz. 9:00) do 27 marca 2019 r. (godz. 23:59).
 6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, organizowany ani powiązany z portalem Facebook. Informacje przekazywane przez Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. 

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział jedynie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadające zarejestrowane kontro użytkownika na portalu Facebook.
 2. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.

§ 3. Zasady Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Dlaczego łóżko GUCIO powinno trafić do Ciebie?” w komentarzu pod postem konkursowym (dalej jako: „Zgłoszenie”) w czasie trwania Konkursu. Za post konkursowy uważa się główny post z informacją o Konkursie umieszczony na Fanpage Organizatora na portalu Facebook https://www.facebook.com/lanomeble1/(dalej jako: ”Fanpage”) w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w §3 ust. 1 może mieć dowolną formę, której umieszczenie umożliwia portal Facebook.
 3. Post konkursowy zostanie umieszczony o godz. 9:00 dnia 21 marca 2019 r., co jest równoznaczne z rozpoczęciem Konkursu, który potrwa do dnia 27 marca 2019 r. do godz. 23:59. W przypadku umieszczenia postu konkursowego o godzinie późniejszej niż 9:00, za rozpoczęcie konkursu uznaje się moment umieszczenia postu konkursowego.
 4. Data i godzina opublikowania postu konkursowego oraz nadesłania zgłoszenia jest rejestrowana przez portal Facebook i jest wiążąca dla Organizatora oraz Uczestników.
 5. Każdy Uczestnik może udzielić tylko jednego zgłoszenia w Konkursie. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej odpowiedzi w Konkursie, pod uwagę będzie brana odpowiedź najwcześniejsza, tj. zgłoszona jako pierwsza.
 6. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie jego Zgłoszenia w następujących polach eksploatacji: Facebook, Instagram, www.lanomeble.pl na okres 5 lat, bez ograniczenia terytorialnego. Na zasadach przewidzianych w tym ustępie Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w Zgłoszeniu, które zamieścił.
 7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do treści Zgłoszenia Zwycięzcy, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie określoną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, wykorzystania w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonanie lub odtwarzania, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, nadawanie w kinie, tworzenia i rozpowszechnianie utworów zależnych, wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, wystawiania, wyświetlenia, najmu, dzierżawy, umieszczania na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzania do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), swobodne używanie i korzystanie z oraz jego pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy.
 8. Z tytułu przeniesienia praw autorskich do udzielonego Zgłoszenia Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe, poza otrzymaną Nagrodą, wynagrodzenie. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania treści Zgłoszenia bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska ich autorów. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora treści Zgłoszenia w dowolnej formie, przy czym Organizator nie jest zobowiązany do jego rozpowszechniania lub wykorzystywania.
 9. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do treści udzielonego Zgłoszenia oraz, że przesłane Zgłoszenie nie narusza praw, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych osób trzecich.
 10. Zgłoszenia nie powinny zawierać wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, a także treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia Zgłoszenia, które narusza wskazane wcześniej zasady na podstawie własnego uznania.
 11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.

§ 4. Wyłonienie Zwycięzcy

 1. Zgłoszenia (odpowiedzi w Konkursie) będą oceniane przez przedstawicieli Organizatora na podstawie ich subiektywnej opinii (dalej jako: „Jury”) biorąc pod uwagę kreatywność, jakość oraz oryginalność udzielonych Zgłoszeń.
 2. Jury wyłoni 1 (jedną) osobę, która w ocenie Jury, umieściła zgodnie z Regulaminem najciekawsze Zgłoszenie (dalej jako: „Zwycięzca”).
 3. Informację o wygranej Zwycięzca otrzyma w wiadomości prywatnej na portalu Facebook do dnia 29.03.2019 r. do godz. 23:59. Zwycięzca zostanie także wskazany z imienia i nazwiska w treści postu z wynikami na Fanpage. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu ogłoszenia wyników, nie później niż do dnia 5 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59 o czym nie musi wcześniej informować Uczestników.
 4. Ocenie Jury podlegają wyłącznie zgłoszenia dodane przez Uczestnika zamieszczone w terminie i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie. Nadto, w przypadku braku spełnienia któregokolwiek z wymagań przewidzianych w Regulaminie, o których Organizator uzyska wiedzę po ogłoszeniu Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wyników Konkursu, odstąpienia od przyznania Nagrody oraz wybrania innego Zwycięzcy, który według oceny Jury udzielił w konkursie kolejnego najciekawszego Zgłoszenia.
 5. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

§ 5. Nagroda

 1. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 500 zł w postaci 1 (jednego) łóżka parterowego Gucio w dowolnie wybranej przez Zwycięzcę konfiguracji dostępnej na stronie Organizatora: https://lanomeble.pl/pl/searchquery/gucio/1/phot/5?url=gucio.
 2. Zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie zryczałtowane podatku od nagród w wysokości określonej przepisami prawa, która nie będzie wydawana Zwycięzcy.
 3. Zwycięzcy nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez zgody Organizatora. Zwycięzca może zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna Nagroda. Nagroda nie podlega też wymianie. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.
 4. Zwycięzca powinien w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wysłać na adres mailowy Organizatora biuro@lanomeble.plwskazaną przez niego konfigurację łóżka parterowego Gucio, o którym mowa w §5 ust. 1. Treść wiadomości mailowej powinna także zawierać dane Zwycięzcy do wysyłki, tj. imię i nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania kurierowi stosownego dokumentu tożsamości.
 5. Nagroda zostanie dostarczona Zwycięzcy w terminie określonym w §4 Regulaminu sklepu Organizatora https://lanomeble.pl/pl/i/Regulamin/9, z tym zastrzeżeniem, iż może on ulec wydłużeniu, o czym Organizator poinformuje zwycięzcę na wskazany przez niego adres mailowy.
 6. Utrata prawa do Nagrody i przejście Nagrody na własność Organizatora ma miejsce w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę, a także braku możliwości jej doręczenia związanego m.in. ze wskazaniem przez Zwycięzcę nieprawidłowych danych adresowych, nieobecności Zwycięzcy pod adresem dostawy w momencie doręczania jej przez kuriera, podania danych adresowych po upływie terminu wskazanego w §5 ust. 4.

§ 6. Dane osobowe

 1. Dane osobowe osób biorących w Konkursie mogą być przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako:  „RODO”) w celu:
  1. umożliwienia wzięcia udziału w konkursie przez Uczestnika, a w tym odebrania nagrody przez Zwycięzcę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
  2. dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO); 
  3. bezpośredniego kontaktu ze Zwycięzcą (art. 6 ust. 1 lit. b). 
 2. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie jest Organizator, tj. Lano Meble Cezary Siwik z siedzibą w Tyblach 43C,98-420 Sokolniki, REGON: 100363308, NIP: 619-001-35-51(dalej jako: „Administrator”).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody.
 4. W celu wytypowania Zwycięzcy Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, zaś w celu wydania nagród Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Zwycięzcy, tj.: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.
 5. Dane osobowe, o których mowa w §6 ust. 4, będą przetwarzane wyłącznie w celu wytypowania Zwycięzcy, wydania nagrody, a po jej wydaniu zostaną niezwłocznie usunięte, z tym zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
 6. Administrator oświadcza, że dane osobowe, o których mowa w §6 ust. 4, nie będą profilowane.
 7. Odbiorcą danych osobowych, o których mowa w §6 ust. 4, mogą być upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz zewnętrzne podmioty udzielające wsparcia Administratorowi w zakresie usług zleconych, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych. 
 8. Osobom biorącym udział w Konkursie przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych.
 9. Osobom biorącym udział w Konkursie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na adres Organizatora podany w § 1 ust. 1. 
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni. 
 3. Zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź za pośrednictwem listu poleconego na adres podany w treści reklamacji. 
 4. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego. 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpage Organizatora. Istnieje także możliwość jego wglądu w siedzibie Organizatora, pod adresem wskazanym w § 1 ust. 1.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów przedmiotowego Regulaminu.
 3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. zm.)
 4. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.
 5. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: biuro@lanomeble.pllub kontaktując się za pośrednictwem Fanpage Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Konkursu w trakcie jego trwania zwłaszcza w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie dotyczącym Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu na Fanpage. 
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl