Łóżka dziecięce, piętrowe, Łóżka piętrowe niskie - LanoMeble

Regulamin

 REGULAMIN 

SKLEPU INTENETOWEGO WWW.LANOMEBLE.PL

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 SIERPNIA 2022 R.

 

§1. Wstęp.

1. Sklep Internetowy działa pod adresem: www.lanomeble.pl (dalej: ,,Sklep”) i jest prowadzony przez Cezarego Siwika, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ,,LANO MEBLE’’ Siwik Cezary, Tyble 63a, 98-420 Sokolniki, NIP: 6190013551, REGON: 100363308 (dalej: ,,Sprzedający” lub ,,Usługodawca’’). 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.lanomeble.pl.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Produktów i świadczenia Usług elektronicznych przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dodatkowych funkcjonalności (Usług elektronicznych wymienionych w niniejszym Regulaminie).

5. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2. Definicje.

1. Dzień roboczy – oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1519 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 tj. ze zm.)..

2. Formularz – formularz udostępniony na stronie Sklepu w celu utworzenia Konta.

3. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna oparta o interaktywny formularz dostępny w Sklepie, który umożliwia złożenie zamówienia przez Kupującego, w szczególności poprzez wybór Produktów, ich parametrów, a także sposobu płatności oraz dostawy.

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. ze zm.).

6. Konto- oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. 

7. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, a także korzystająca ze Sklepu Internetowego. 

8. Newsletter – przesyłany drogą elektroniczną (na wskazany przez Usługobiorcę adres e mail) informator o nowościach i promocjach związanych ze sprzedażą prezentowanych Produktów na Stronie.

9. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą. 

10. Treści – wszelkie materiały oraz inne informacje umieszczone w Sklepie, w tym informacje handlowe Sprzedającego.

11. Usługa elektroniczna – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegające na:

 1. umożliwieniu zawarcia umowy sprzedaży, poprzez złożenie Zamówienia, na prezentowane w Sklepie Produkty przy pomocy Formularza zamówienia, w tym podglądu jego statusu;
 2. prowadzeniu konta;
 3. dostępie do historii Zamówień;
 4. subskrypcji Newslettera.

12. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z udostępnionych przez Usługodawcę Usług elektronicznych.

13. Zamówienie - oświadczenie Kupującego wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§3. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu.

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, w tym ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

2. Umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu zawierane są wyłącznie w języku polskim.

3. Wszystkie ceny podane w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli tapicerowanych wskazane na stronie internetowej Sklepu są podane w centymetrach z tolerancją ok. +/- 5 cm w zależności od wyboru rodzaju obicia przez Kupującego.

5. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części Produktów oferowanych w Sklepie.

6. Kupujący uzyskuje dostęp do Treści zawartych w Sklepie poprzez rozpoczęcie korzystania ze strony lub podstron Sklepu.

7. Kupujący może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług polegających na dostępie do Sklepu, poprzez opuszczenie strony internetowej lub podstron Sklepu.

8. Korzystanie przez Kupującego ze Sklepu polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się w ramach Sklepie informacji nie wymaga rejestracji i jest bezpłatne.

§4. Zasady składania Zamówienia.

1. Kupujący ma możliwość złożenia Zamówienia Produktów ze Sklepu:

 1. on-line za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując wiadomość e-mail na adres: biuro@lanomeble.pl,
 3. telefonicznie pod numerem telefonu: 602453441, 515903902, 627945208.

2. Warunkiem realizacji Zamówienia jest uprzednio prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym  podanie wszystkich niezbędnych informacji oznaczonych symbolem *, znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz podanie danych Kupującego w postaci: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu dostawy Zamówienia, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Obowiązek podania ww. danych dotyczy także Zamówień złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Kupującemu jego otrzymanie w ciągu dwóch dni roboczych w formie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Kupującego, w której zostaną zawarte wszystkie istotne elementy Zamówienia, w tym oświadczenie Sprzedawcy o jego otrzymaniu.

4. Kupujący może dokonywać zmian w Zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji.

5. W przypadku braku możliwości potwierdzenia Zamówienia z winy Kupującego w szczególności na skutek podania przez niego błędnych danych kontaktowych Zamówienie zostanie anulowanie przez Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.

6. O przyjęciu Zamówienia do realizacji Sprzedający poinformuje Kupującego poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres Kupującego. W momencie otrzymania przedmiotowej wiadomości następuje zawarcie pomiędzy Kupującym a Sprzedającym umowy sprzedaży.

§5. Sposoby płatności.

1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

 1. Płatność za pobraniem uiszczana gotówką kurierowi przy odbiorze Zamówienia.
 2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:,,Lano Meble” Siwik Cezary, Tyble 43C, 98-420 Sokolniki, Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Numer rachunku bankowego: 63 1020 4564 0000 5802 0063 0525.
 3. Przelew na konto – po złożeniu Zamówienia na karcie potwierdzenia pojawi się klawisz "drukuj formularz przelewu". Kupujący może bezpośrednio z tego miejsca wydrukować wypełniony blankiet przelewu lub wypełnić blankiet ręcznie spisując dane do przelewu z ekranu i udać się z nim do dowolnego punktu przyjmującego płatności.
 4. Płatności w systemie ratalnym, która odbywa się w całości lub w części ze środków z kredytu udzielonego przez:
 1. spółkę Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-202), ul. Legnicka 47B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562, NIP 5272046102, REGON 012736938; 
 2. spółkę Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (02-232), ul. Łopuszańska 38D, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178, NIP 1070010731, REGON 141387142;
 3. spółkę mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), ul. Prosta 18, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, NIP 5260215088, REGON 001254524.

2. W ramach systemu ratalnego Kupujący może skorzystać z następujących opcji płatności:

 1. System ratalny eRaty oferowany przez spółkę Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, szczegółowe warunki korzystania z ww. usług dostępne są na stronie internetowej instytucji kredytowej: https://www.santanderconsumer.pl/;
 2. System ratalny eRaty oferowany przez spółkę mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, szczegółowe warunki korzystania z ww. usług dostępne są na stronie internetowej instytucji kredytowej: https://www.mbank.pl/;
 3. System ratalny eRaty oferowany przez spółkę Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, szczegółowe warunki korzystania z ww. usług dostępne są na stronie internetowej instytucji kredytowej:  https://www.credit-agricole.pl/.

3. Sprzedawca oświadcza, iż na podstawie zawartych umów ze spółką Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz spółką mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

4. Kupujący może dokonać płatności elektronicznej w sposób każdorazowo dostępny na stronie internetowej Sklepu

§6. Realizacja Zamówień.

1. Czas realizacji Zamówienia wynosi 21 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. W przypadku skorzystania przez Kupującego z ratalnych opcji płatności termin realizacji Zamówienia będzie liczony od dnia zawarcia przez Kupującego umowy z podmiotami, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. f niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku Produktów, które nie znajdują się w magazynie Sprzedawcy, ich termin realizacji może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych, w zależności od czasu dostarczenia tych Produktów przez dostawców, o czym Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Kupującego Produktów wymaga więcej czasu niż 30 dni roboczych, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy, za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

4. W przypadku wybrania przez Kupującego formy płatności za pośrednictwem PayU, PayPal bądź przelewu na konto czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia wpłynięcia środków na rachunek bankowy.

5. W przypadku wybrania przez Kupującego formy płatności za pośrednictwem PayU, PayPal, Autopay S.A.  czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia dokonania płatności z potwierdzonym statusem operacji prawidłowo wykonanej.

§7. Dostawa.

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Zamówienia:

 1. Odbiór osobisty – miejsce i termin obioru wskazane jest w trakcie składania Zamówienia przez Formularz Zamówienia;
 2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;
 3. Transport własny Sprzedawcy – dotyczy to Zamówień obejmujących łózka zamówione z materacami lub bez, meble oraz kanapy;
 4. Transport zewnętrznej firmy transportowej – w przypadku dokonania Zamówień zagranicznych do: Czech, Słowacji, Niemiec, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty albo Portugalii.

2. Dostawa Zamówień dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu w zakładce „Dostawa”. 

4. Kurier dostarcza Zamówienie pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.

5. Zamówienie powinno zostać dostarczone Kupującemu nie później niż siedem dni roboczych licząc od dnia, w którym zostało wysłane przez Sprzedawcę.

6. Jeśli Kupujący wybrał jako formę płatności przelew na konto, Zamówienie zostaje wysłane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.

7. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności z systemu PayU lub PayPal, wysyłka Produktu nastąpi po dokonaniu płatności z potwierdzonym statusem operacji prawidłowo wykonanej.

8. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Kupującemu kredytu.

9. Dostawa Produktu nie obejmuje wniesienia Produktu do mieszkania.

10. Produkt dostarczany jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6-23.

11. Kupujący obowiązany jest sprawdzić, czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Kupujący obowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera.  

§8. Postępowanie reklamacyjne. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Jeżeli Produkt sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, to Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady Produktów, które powstały w wyniku nieprawidłowego użytkowania przez Kupującego.

2. Reklamację można wnieść:

 1. osobiście w miejscu wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedającego: Tyble 43, 98-420 Sokolniki;
 2. w formie listownej na adres: Tyble 43, 98-420 Sokolniki;
 3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@lanomeble.pl.

3. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z Kupującym), wskazanie reklamowanego Produktu i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej rozpoznanie.

4. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez Kupującego, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty e-mail.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Produktu. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Produktu ponosi Kupujący.

6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php. 

§9. Odstąpienie od umowy.

1. Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Sprzedający wydłuża jednak ten termin do 60 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa więc po upływie 60 dni od dnia odbioru Zamówienia.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania Zamówienia Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Kupującego (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego Produktu, partii lub części.

3. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:

 1. w formie listownej na adres: Tyble 43, 98-420 Sokolniki;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@lanomeble.pl.

4. W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7 niniejszego paragrafu.

5. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Produkt Sprzedawcy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwracany Produkt prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".

8. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu obciążają Kupującego, a wysokość tych kosztów jest uzależniona od gabarytów odsyłanego Produktu. 

9. Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów: 

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

11. Kupujący odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12. Zwrotowi nie podlega:

 1. produkt prefabrykowany, czyli wykonany pod indywidualne zamówienie Kupującego (tj. m.in. łóżka kontynentalne, materac o niestandardowych wymiarach. Standardowy materac to rozmiar: 80x200, 90x200, 100x200, 120x200, 140x200, 160x200, 180x200.)
 2. produkt, który został dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (tj. m. in. materace, które zostały rozpakowane z oryginalnego zabezpieczenia).

§10. Gwarancja.

1. Wszystkie Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są objęte 24 miesięczną gwarancją jakości Sprzedawcy. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania Produktu Kupującemu.

2. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne Produktu Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy Produktu lub wymiany Produktu na nowy w terminie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Kupującego. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy.

3. W przypadku, gdy w ocenie Sprzedawcy naprawa Produktu lub wymiana na nowy jest niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę za Produkt.

4. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego wady Produktu w ramach gwarancji, Sprzedawca dokona odbioru Produktu na swój koszt lub dokona naprawy Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Sprzedawca dokonuje wyboru sposobu usunięcia wady i miejsca naprawy.

5. Zgłoszenia wady fizycznej Produktu w ramach gwarancji należy dokonać w terminie 14 dni od wykrycia wady. Zgłoszenia należy dokonać:

 1. w formie listownej na adres: Tyble 43, 98-420 Sokolniki;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@lanomeble.pl.

6. Zgłoszenie powinno zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy), dowód zakupu Produktu u Sprzedawcy, opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz ze wskazaniem, że Kupujący dokonuje zgłoszenia w ramach gwarancji.

7. Udzielenie przez Sprzedawcę gwarancji na Produktu w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

8. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.

9. Gwarancja nie obejmuje:

 1. wad, uszkodzeń mechanicznych, braków ilościowych, które można było zauważyć przy dostawie;
 2. uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, montażu dokonanego przez Kupującego lub przetransportowywania we własnym zakresie;
 3. uszkodzeń powstałych w związku z nieprawidłową konserwacją mebli (działania wilgoci, temperatury, wyłamania elementów);
 4. uszkodzeń wynikłych z przeróbki lub naprawy mebli wykonanych przez Kupującego lub na jego zlecenie;
 5. zmian koloru spowodowanych utlenieniem i nasłonecznieniem sosny, w przypadku mebli białych istnieje możliwość odbarwień powodowanych naturalną strukturą drewna sosnowego (zmiana barwy, sęków i słojów). Drewno jest produktem naturalnym, którego usłojenie, struktura i kolor podlegają wahaniom związanym ze wzrostem, lokalizacją i klimatem. Co więcej odcień barwy powierzchni drewna zmienia się z biegiem czasu w wyniku działania światła i ciepła. Temu naturalnemu procesowi starzenia się podlegają w mniejszym lub większym stopniu wszystkie rodzaje drewna. Drewno nie jest odporne na światło;
 6. działań światła słonecznego, także rozproszonego światła dziennego wewnątrz pomieszczeń, przyczynia się najbardziej do zmiany koloru. Stopień występującej zmiany odcienia barwy zależy nie tylko od upływającego czasu, lecz także od umiejscowienia mebli;
 7. wad związanych ze złym przechowywaniem Produktu tj. złej temperatury, wilgotności bądź konserwacją nieodpowiednimi specyfikami;
 8. kiedy powodem obniżenia ceny jest wada Produktu, o której wiedział w momencie zakupu Kupujący;
 9. różnic w wyglądzie mebli, które mogą wynikać z ustawień komputera;
 10. różnic w kolorach, układzie sęków i słojów;
 11. naturalnych „skaz” oraz sęków występujących w strukturze drewna celowo zachowane w procesie tworzenia mebli podkreślają ich autentyczność i naturalne piękno;
 12. różnic rozmiarów materaców związanych z właściwościami materiałów z jakich jest on wykonany a sięgająca do 2 cm;
 13. elementów niewidocznych takich jak: stelaż, dna szuflad, deska podtrzymująca stelaż itp. nie są malowane tak jak pozostała część łóżka;
 14. pęknięć powstałych w wyniku dynamicznego wkręcania śrub lub ich wkręcania w okolicy krawędzi mebli;
 15. sinizny drewnianych elementów - jest to naturalna zmiana koloru drewna, które zostało ścięte w lesie i z powodu leżakowania przez jakiś czas w postaci kłody zsiniało. Sinizna nie wpływa negatywnie na zdrowie człowieka zarówno podczas użytkowania takiego drewna jak również w trakcie obróbki. Zabarwienie absolutnie nie wpływa na wytrzymałość elementu;

§11. Kupujący niebędący Konsumentem.

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie poniższe postanowienia dotyczą Kupującego niebędącego Konsumentem, który zawiera umowę związaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

3. W wypadku Kupujących niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 

4. Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 

5. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym jednocześnie Konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do czasu uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. 

6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

7. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 

8. Kupujący niebędący Konsumentem może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia. 

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego jednocześnie Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego niebędącego jednocześnie Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego nie będącego jednocześnie Konsumentem. 

10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§12. Zasady i warunki korzystania ze Sklepu. Reklamacje dotyczące Sklepu.

1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (z procesorem min. 800MHz; 512MB RAM; kartą graficzną i ekranem obsługującymi rozdzielczość 800x600 i 56 kolorów); zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej albo najnowsze wersje przeglądarek (w tym mobilne): Chrome, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą języka JavaScript; posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; możliwość odczytu plików w formacie Portable Document Format (pdf). 

2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania usługi i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług.

3. W ramach korzystania z Usług elektronicznych zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych, naruszających przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dobre obyczaje.

4. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przez Kupujący, a w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Kupujący.

5. Kupujący ma prawo składać reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu:

 1. w formie pisemnej - listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy,
 2. osobiście składając pisemną reklamację w siedzibie Sprzedawcy,
 3. w formie elektronicznej wysyłając e-mail na adres reklamacje@lanomeble.pl.

6. Reklamacja powinna zawierać:

 1. dane umożliwiające identyfikację oraz dane kontaktowe Kupującego,
 2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
 3. żądania w związku ze składaną reklamacją.

7. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. 

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu wynikających z nieznajomości Regulaminu, w szczególności wynikających z niespełnienia wymogów technicznych określonych w Regulaminie.

§13. Dane osobowe.

1. Kupujący przyjmuje do wiadomości fakt pełnienia przez Sprzedającego funkcji administratora danych osobowych.

2. Informacje o uprawnieniach przysługujących Kupującemu w związku z przetwarzaniem danych osobowych, celach, odbiorcach danych oraz zasadach przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności.

§14. Postanowienia końcowe.

1. Treść Regulaminu może ulec zmianie, jednak wprowadzone zmiany nie będą miały zastosowania do Umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.

2. Sprzedawca zastrzega prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.

3. Aktualna oraz archiwalne wersje Regulaminu dostępne są pod adresem www.lanomeble.pl, skąd można je w dowolnym momencie pobrać, zapisać na trwałym nośniku lub wydrukować.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku.

 

Logo Lano

Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium