Łóżka dziecięce, piętrowe, Łóżka piętrowe niskie - LanoMeble

Regulanim konkursu "Twoje marzenie o łóżku LANO"

 

Konkurs - Twoje marzenie o lozku LANO

 

 Regulamin konkursu „Twoje marzenie o łóżku LANO”

10 listopada 2023 r.

 

  1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu „Twoje marzenie o łóżku Lano ” (dalej jako: „Konkurs”) jest Cezary Siwik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „LANO MEBLE” SIWIK CEZARY pod adresem Tyble 43C, 98-420 Sokolniki (adres korespondencyjny Tyble 63a, 98-420 Sokolniki), REGON: 100363308, NIP: 6190013551 (dalej jako: „Organizator”). Facebook nie jest organizatorem konkursu.

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook (adres online: https://www.facebook.com) w specjalnym, dedykowanym na potrzeby Konkursu poście umieszczonym na podstronie Organizatora, tj. https://www.facebook.com/lanopl  na Facebooku.

Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników Konkursu oraz Zwycięzców.

Konkurs będzie trwał w dniach od 10 listopada 2023 r. (od momentu umieszczenia postu, o którym mowa w §1 ust. 3 Regulaminu) do 14 listopada 2023 r. (godz. 23:59:59).

Konkurs zorganizowany zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, organizowany, popierany ani powiązany z serwisem Facebook. Informacje przekazywane przez Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Informacje uzyskane przez Organizatora w związku z Konkursem będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a każdy z Uczestników konkursu wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

 

  1. Zasady uczestnictwa w Konkursie

W Konkursie może wziąć udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, posiadająca zarejestrowane konto użytkownika w serwisie Facebook, która wykona Zadanie Konkursowe i zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowała jego treść oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, co następuje poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie w sposób określony niniejszym Regulaminem(dalej jako: „Uczestnik”).

Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wszystkich wymagań, o których mowa w §2 ust. 1 Regulaminu.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

  1. Zasady Konkursu

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

Zadanie Konkursowe polega na umieszczeniu przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu (§1 ust. 5 Regulaminu) w serwisie Facebook w formie komentarza pod postem konkursowym, o którym mowa w §1 ust. 3 Regulaminu komentarz zawierający odpowiedź na pytanie „Dlaczego konkretne łóżko Lano jest marzeniem Twojego malucha?” (dalej jako: „Zgłoszenie w Konkursie”).

Zgłoszenie w Konkursie, o którym mowa w §3 ust. 1 i 2 Regulaminu może mieć dowolną formę, której umieszczenie umożliwia serwis Facebook w komentarzu pod postem i musi być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Data i godzina opublikowania przez Uczestnika komentarza pod postem dotyczącym Konkursu jest rejestrowana przez serwis Facebook i jest wiążąca dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wykonując Zadanie Konkursowe więcej niż jeden raz, przy czym Uczestnik nie może wygrać więcej niż jednej nagrody przewidzianej w Konkursie.

Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystanie jego Zadania Konkursowego w całości lub w części w następujących polach eksploatacji: Facebook, Instagram, www.lanomeble.pl na okres 5 lat, bez ograniczenia terytorialnego z możliwością dowolnej modyfikacji treści zawartej w Zgłoszeniu w Konkursie w całości lub w części. Na zasadach przewidzianych w tym ustępie Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w Zgłoszeniu w Konkursie, które zamieścił.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie z treścią art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie Zwycięzcy do treści umieszczonej w Zgłoszeniu w Konkursie, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie określoną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, wykorzystania w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, nadawanie w kinie, tworzenia i rozpowszechnianie utworów zależnych, wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS, modyfikowanie, w tym m. in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, wystawiania, wyświetlenia, umieszczania na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzania do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), swobodne używanie i korzystanie z oraz jego pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy.

Z tytułu przeniesienia praw autorskich do treści Zgłoszenia w Konkursie Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe, poza otrzymaną Nagrodą, wynagrodzenie. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania treści Zgłoszenia w Konkursie bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska ich autorów. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora treści zawartej w Zgłoszenia w Konkursie w dowolnej formie, w tym do wykonywania praw zależnych, przy czym Organizator nie jest zobowiązany do jego rozpowszechniania lub wykorzystywania.

Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do treści zawartej w Zgłoszeniu w Konkursie oraz, że treść Zgłoszenia w Konkursie nie narusza praw, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych osób trzecich.

Treści zawarte w Zgłoszeniu w Konkursie nie powinny zawierać wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, a także treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia na podstawie własnego uznania Zgłoszeń w Konkursie Uczestnika, które narusza wskazane wcześniej zasady. W Konkursie mogą nie zostać uwzględnione także Zgłoszenia w Konkursie, które naruszają regulamin serwisu Facebook, umieszczone zostały przez konta fikcyjne lub przez osoby, które nie działają we własnym imieniu.

W przypadku podejrzeń lub stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu bez uprzedniego ostrzeżenia.

 

  1. Wyłonienie Zwycięzcy

Zgłoszenia w Konkursie w ramach Zadania Konkursowego będą oceniane przez przedstawicieli Organizatora na podstawie ich subiektywnej opinii (dalej jako: „Jury”) biorąc pod uwagę kreatywność, jakość oraz oryginalność umieszczonych przez Uczestników treści w Zgłoszeniu w Konkursie.

Jury spośród Uczestników wyłoni trzy osoby, które w ocenie Jury umieściły zgodnie z Regulaminem najciekawsze Zgłoszenie w Konkursie w wykonaniu Zadania Konkursowego (dalej jako: „Zwycięzca” albo łącznie „Zwycięzcy”).

Informację o wygranej Zwycięzcy otrzymają w formie postu umieszczonego w serwisie Facebook na profilu LanoMeble.pl (@lanopl -  https://www.facebook.com/lanopl), który zostanie umieszczony do dnia 16 listopada 2023 r. Zwycięzcy zostaną wskazani w opisie lub grafice postu poprzez wskazanie ich imienia i nazwiska w serwisie Facebook. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu ogłoszenia wyników, nie później niż do dnia 18 listopada 2023 r. oraz do zmiany sposobu ogłoszenia wyników (np. poprzez umieszczenie postu w serwisie Facebook informującego o wynikach Konkursu z odnośnikiem do listy Zwycięzców umieszczonej na stronie internetowej Organizatora), o czym nie musi wcześniej informować Uczestników.

Ocenie Jury podlegają wyłącznie Zgłoszenia w Konkursie umieszczone przez Uczestnika w terminie i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie. Nadto, w przypadku braku spełnienia któregokolwiek z wymagań przewidzianych w Regulaminie, o których Organizator uzyska wiedzę po ogłoszeniu Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wyników Konkursu, odstąpienia od przyznania Nagrody oraz wybrania innego Zwycięzcy, który według oceny Jury zgłosił w konkursie kolejne najciekawsze Zgłoszenie w Konkursie.

Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

 

  1. Nagroda

W Konkursie nagrodę można otrzymać tylko raz. W ramach Konkursu przewidziana jest pula trzech nagród, po jednej dla każdego Zwycięzcy.

Nagrodą za 1. miejsce jest kod rabatowy na okaziciela - rabat -10% do wykorzystania w trakcie zakupów w sklepie Organizatora - https://lanomeble.pl/ , dalej jako “Nagroda”. Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne i można ją wykorzystać tylko jednokrotnie. Nagroda nie łączy się z innymi rabatami i obowiązuje wyłącznie na łóżka producenta Lano Mebele. Nagrodą za 2. miejsce jest kod rabatowy -8%. Nagrodą za 3. miejsce jest kod rabatowy -5%. Nagrody, o których mowa w §5 ust. 2 i 3 Regulaminu zwane są dalej z osobna także „Nagrodą” lub łącznie „Nagrodami”.

Każdy Zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości określonej przepisami prawa, która nie będzie wydawana Zwycięzcy. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody eliminacyjnej w Konkursie i zostanie wpłacona na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Zwycięzcy nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z Nagrodą na inne osoby bez pisemnej zgody Organizatora. Zwycięzca może zrzec się przyznanej mu Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu jakikolwiek ekwiwalent pieniężny ani inna Nagroda. Nagroda nie podlega też wymianie/zamianie na inny przedmiot lub na nagrodę pieniężną. W przypadku zrzeczenia się Nagrody, przepada ona bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora.

Zwycięzca powinien w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wysłać ze swojego konta użytkownika, z którego brał udział w Konkursie i którego nazwa została wskazana na liście Zwycięzców, wiadomość prywatną na profilu firmowym Organizatora w serwisie Facebook (@lanopl) przekazując następujące dane Zwycięzcy do wysyłki, tj. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz treść zgody “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.”. W przypadku Nagrody zwycięzca otrzyma ją w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w wiadomości prywatnej, o której mowa powyżej. Zwycięzca ma 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników, aby wykorzystać swoją nagrodę.

  1. Dane osobowe

Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako:„RODO”) w celu:

umożliwienia wzięcia udziału w konkursie przez Uczestnika, a w tym odebrania nagrody przez Zwycięzcę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

bezpośredniego kontaktu ze Zwycięzcą (art. 6 ust. 1 lit. b).

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. Cezary Siwik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „LANO MEBLE” SIWIK CEZARY pod adresem Tyble 43C, 98-420 Sokolniki (adres korespondencyjny Tyble 63a, 98-420 Sokolniki), REGON: 100363308, NIP: 6190013551 (dalej jako: „Administrator”).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody.

W celu wytypowania Zwycięzcy Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, zaś w celu wydania nagród Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Zwycięzcy, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Dane osobowe, o których mowa w §6 ust. 4 Regulaminu, będą przetwarzane wyłącznie w celu wytypowania Zwycięzcy, wydania Nagrody, a po jej wydaniu zostaną niezwłocznie usunięte (z wyjątkiem miejsca, w którym zostaną ogłoszone wyniki Konkursu w postaci listy Zwycięzców – nazw użytkowników), z tym zastrzeżeniem, że dane te mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Administrator oświadcza, że dane osobowe, o których mowa w §6 ust. 4 Regulaminu, nie będą profilowane.

Odbiorcą danych osobowych, o których mowa w §6 ust. 4 Regulaminu, mogą być upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz zewnętrzne podmioty udzielające wsparcia Administratorowi w zakresie usług zleconych, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych.

Osobom biorącym udział w Konkursie przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora podany w § 1 ust. 1 Regulaminu w  czasie trwania Konkursu oraz w terminie 14-dni od dnia jego zakończenia.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

Zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź za pośrednictwem listu poleconego na adres podany w treści reklamacji. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego.

 

  1. Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora w czasie trwania Konkursu: https://lanomeble.pl/pl/i/Regulamin-konkursu-%E2%80%9EO-czym-marzy-Twoje-dziecko/32 . Istnieje także możliwość jego wglądu w siedzibie Organizatora, pod adresem wskazanym w § 1 ust. 1 Regulaminu.

Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie zapisów przedmiotowego Regulaminu.

Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.

Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@lanomeble.pl lub kontaktując się za pośrednictwem profilu Organizatora w serwisie Facebook (@lanopl).

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Konkursu w trakcie jego trwania zwłaszcza w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie dotyczącym Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu (https://lanomeble.pl/pl/i/Regulanim-konkursu-Twoje-marzenie-o-lozku-LANO/98) na profilu Organizatora w serwisie Facebook (@lanopl).

 

Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium