Łóżka dziecięce, piętrowe, Łóżka piętrowe niskie - LanoMeble

Pocztówka z Krainy snów

regulamin akcji \pocztówka z Krainy snów

 

REGULAMIN AKCJI MARKETINGOWEJ “Pocztówka z Krainy snów”

Z DNIA 15.11.2022 R.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem AKCJI MARKETINGOWEJ “Pocztówka z Krainy snów” (zwanego dalej “Akcją marketingową”), jest firma Lano Meble Siwik Cezary (zwana dalej: ,,Organizatorem”) z siedzibą w Tyble 63a, 98-420 Sokolniki, NIP: 6190013551, REGON: 100363308
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji marketingowej jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Akcji marketingowej. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin określa warunki Akcji marketingowej.
 6. Akcja marketingowa jest prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Akcji marketingowej, tj. udzielaniem informacji na temat Akcji marketingowej oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

2. UCZESTNICY AKCJI MARKETINGOWEJ

 1. Uczestnikami Akcji marketingowej mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Akcji marketingowej;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 6. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Akcji marketingowej;
 7. dobrowolnie umożliwia Organizatorowi wykorzystywanie, utrwalanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie, publikowanie w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, treści, zdjęć oraz nagrań przesłanych w ramach Akcji marketingowej.
 8. W Akcji marketingowej nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

3. NAGRODA

 1. W Akcji marketingowej przewidziano nagrodę dla każdego Uczestnika, który spełni wskazane w § 5. wymagania Akcji marketingowej.
 2. Nagrodą jest kod rabatowy o wartości 100 zł do wykorzystania na platformie www.lanomeble.pl do 30.06.2023 r.
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Akcji marketingowej opublikowanego na portalu Facebook, na profilu https://www.facebook.com/lanomeble oraz na platformie Instagram, na profilu https://www.instagram.com/lanomeble
 4. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Uczestnicy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani żadna inna nagroda.
 6. Warunkiem skorzystania z nagrody jest konieczność zapisania się do newslettera i wyrażenie zgody na przesyłanie treści marketingowej, ponieważ kod wysyłany jest za pomocą poczty elektronicznej.

 

4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY AKCJI MARKETINGOWEJ

 1. Akcja marketingowa jest dostępna w formie ogłoszenia (dalej: „post akcji marketingowej“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/lanomeble1 oraz na platformie Instagram, na portalu https://www.instagram.com/lanomeble
 2. Akcja marketingowa trwa od dnia 15.11.2022 r. godz. 15:00 do 31.12.2022 r. godz. 24:00.

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI MARKETINGOWEJ

 1. Zadaniem Uczestnika w Akcji marketingowej jest:
 2. przesłanie zdjęcia, grafiki lub nagrania, które przedstawia łóżko firmy Lano Meble zakupione przez Uczestnika akcji na stronie www.lanomeble.pl wraz z odpowiedzią na pytanie:

W jaki sposób łóżko Lano Meble uszczęśliwiło Twoją rodzinę?

na adres mailowy biuro@lanomeble.pl w tytule wpisująć “Pocztówka z Krainy Snów”

 1. w mailu należy umieścić klauzulę: " Zapoznałem się z treścią regulaminu Akcji marketingowej “Pocztówka z Krainy snów” oraz wyrażam zgodę na publikację przesłanych materiałów w mediach społecznościowych, oraz na stronie www.lanomeble.pl "
 2. Informacje o akcji marketingowej będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/lanomeble1

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI MARKETINGOWEJ I ODBIORU NAGRÓD

 1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji marketingowej jest zaakceptowanie Regulaminu, zapis do newslettera  oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Akcji marketingowej.. 
 3. Przyznana w Akcji marketingowej nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
 4. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora jako e-mail w odpowiedzi na przesłane materiały.

 

7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Akcji Marketingowej, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne, lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Akcji marketingowej Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem w szczególności uczestników, którzy zamieszczają treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej;

 

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Akcji marketingowej będą przetwarzane przez Organizatora w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Akcji marketingowej i wydania nagród uczestnikom, zgodnie z obowiązującym regulaminem Akcji marketingowej oraz do wysyłania treści na podstawie zgody wyrażonej przez zapis do newslettera. 
 2. Dane osobowe Uczestników Akcji Marketingowej będą przechowywane przez Organizatora.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Akcji marketingowej.

 

9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Akcji Marketingowej przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Akcji Marketingowej nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Akcji Marketingowej, w szczególności:
 2. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Akcji Marketingowej lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 3. b) korzystanie z Akcji Marketingowej w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji marketingowej, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji marketingowej, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora 
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2022 r. i obowiązuje do 31.12.2022 r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie podczas trwania Akcji marketingowej.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 4. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji marketingowej będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium